OPŠTI USLOVI

Dobrodošli na JAGLEDAM web stranicu.

Molimo vas da pažljivo pročitate naše uslove korištenja usluge prije korištenja ove web stranice. Ovi uslovi i odredbe regulišu korištenje ove web stranice i primjenjuju se na sve posjetioce web stranice. Pristupanjem ili korištenjem JAGLEDAM, slažete se sa uslovima. Uslovi i odredbe su namijenjeni zaštiti svih naših posjetilaca i korištenje ove web stranice znači vaše pristajanje na ove uslove i odredbe.

UKOLIKO SE NE SLAŽETE SA OVIM ODREDBAMA, NEMOJTE KORISTITI OVU WEB STRANICU.

Sajt zadržava pravo, po sopstvenom nahođenju, da u bilo kom trenutku izmjeni, dopuni ili ažurira ove uslove. Te promjene stupaju na snagu čim budu objavljene. Korištenjem ove web stranice, nakon objavljivanja takvih promjena, modifikacija ili ažuriranja, slažete se i sa njima.

Pristup sajtu je potpuno besplatan. Stranica ima veze sa drugim sajtovima, baner oglasi. Sajt nije odgovoran i ne utiče na sadržaj ili održavanje ovih stranica i nije odgovoran za štetu i posljedice koje proizilaze iz njihovog sadržaja ili održavanja. Tim sajta preporučuje da se upoznate sa njihovom specifičnom politikom korištenja.

Sajt nije odgovoran za štetu i gubitak profita koji proizilaze iz upotrebe, pristupa ili nepouzdanosti ovih materijala i sadržaja.

Naslovi sajtova, nazivi proizvoda, imena preduzeća, umejtnosti, slike i video sredstva su zaštitni znaci odgovarajućih vlasnika. Svi ostali materijali iz sadržaja sajta (fotografije, grafika, tekst, ilustracije, dizajn, itd.) su vlasništvo JAGLEDAM. Sadržaj sajta je namjenjen za ličnu i nekomercijalnu upotrebu svojih korisnika. Možete da kopirate materijal sa sajta isključivo za ličnu upotrebu.

Tim sajta se ne može smatrati odgovornim za bilo šta što je povezano sa ili uzrokovano korištenjem ove stranice. Prihvatanjem ovih PRAVA I OBAVEZA, svaki korisnik slaže se da poštuje pravila SITUACIJE.

Na JAGLEDAM je striktno zabranjeno:

- Uvrede i prijetnje drugim posjetiteljima
- Zabranjeno je pisati vulgarni i ponižavajući sadržaj kao i bilo koji oblik nacionalne, vjerske, etničke ili neke druge mržnje
- Spam i oglašavanje svih vrsta robe i usluga, resursa, medija ili događaja van konteksta diskutovanja u temi

Kolačići (cookies)


Naša web stranica koristi "kolačiće" kako bi poboljšala korisničko iskustvo. Korisnički web browser postavlja kolačiće na hard disk radi čuvanja podataka, a ponekad i za praćenje informacija o njima. Korisnik može podesiti svoj web browser da odbije kolačiće ili da vas upozori kada se kolačići koriste. Ako to učine, imajte na umu da neki dijelovi stranice možda neće funkcionisati ispravno.

DMCA i pravna pitanja


JAGLEDAM se nalazi na serveru u Evropskoj Uniji koja ne prati DMCA.

Imajte na umu da je JAGLEDAM besplatna web stranica, a svi sadržaji dostupni su besplatno putem interneta. Ne hostujemo niti streamujemo sadržaj. Koristimo mogućnost embedovanja sa stranica kao što su Youtube, dailymotion, livestream, widestream, dacast, ustream, kao i javno objavljene linkove sa raznih foruma i stranica. Nismo odgovorni za bilo koji sadržaj videosadržaja, izravno kontaktirajte vlasnike streamova videodatoteka ili hostere za bilo kakve zakonske pritužbe.GENERAL TERMS

Welcome to JAGLEDAM website.

Please read our Terms of Service carefully before proceeding with the use of this website. These Terms and Conditions govern the use of this website and apply to all visitors to the website. By accessing or using this site, you agree to the Terms. The terms and conditions are intended to protect all our visitors and the use of this website means your agreement with these Terms and Conditions.

IF YOU DO NOT AGREE TO THESE TERMS, PLEASE DO NOT USE THIS WEB SITE.

The Site reserves the right, at its own discretion, to modify, amend or update these Terms at any time. These changes take effect as soon as they are published. By using this web site, after posting such changes, modifications or updates, you agree with them.

Access to the site is completely free. The site has links to other sites, banner ads. The Site is not responsible and does not affect the content or maintenance of these pages and is not responsible for the damages and consequences resulting from their content or maintenance. The site team recommends you to familiarize yourself with their specific usage policies.

The Site is not responsible for damages and lost profits resulting from the use, access or unreliability of these materials and content.

Site titles, product titles, company names, arts, images, and video assets are trademarks of the respective owners. All other materials from the site's content (photos, graphics, text, illustrations, design, etc.) are the property of JAGLEDAM. The content of the site is intended for personal and non-commercial use by its users. You may copy material from the site solely for personal use.

The team of the site can not be held responsible for anything that is connected with or resulting from the use of this site. By accepting these RIGHTS AND OBLIGATIONS, each user agrees to comply with the SITUATION RULES.

At JAGLEDAM is strictly forbidden:

- Insults and threats to other visitors
- In words are banned words that contain vulgar and degrading content, national, religious, ethnic or any other kind of hate speech
- Spam and advertising all kinds of goods and services, resources, media, or events outside the context of discussing the topic

Web browser cookies


Our Site may use "cookies" to enhance User experience. User's web browser places cookies on their hard drive for record-keeping purposes and sometimes to track information about them. User may choose to set their web browser to refuse cookies, or to alert you when cookies are being sent. If they do so, note that some parts of the Site may not function properly.

DMCA and Legal Issues


JAGLEDAM is hosted on server in European Union, so we do not follow DMCA.
Please note that JAGLEDAM is a legit and free website and all content provided is free available through the internet. We do not host or stream any content. We are using the embedding feature from pages like Youtube, dailymotion, livestream, widestream, dacast, ustream, and publicly published links on various forums and sites. We're not responsible for any video stream content, please contact video file stream owners or hosters directly for any legal complaints.

Disclaimer:

Svi TV streamovi su preuzeti sa domaćih i inostranih servera i oni su odgovorni za kompletan sadržaj.
Na kanalima na našem sajtu se ne nalazi sadržaj tih TV kanala, već samo linkovi ka tim kanalima.